Đăng ký nhận bản tin

Thông tin căn hộ

Tháp căn hộ A

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.101

Căn hộ A1.101
Căn hộ A1.101

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.101

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.101

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.102

Căn hộ A1.102
Căn hộ A1.102

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.102

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.102

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.103

Căn hộ A1.103
Căn hộ A1.103

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.103

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.103

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.104

Căn hộ A1.104
Căn hộ A1.104

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.104

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.104

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.105

Căn hộ A1.105
Căn hộ A1.105

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.105

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.105

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.106

Căn hộ A1.106
Căn hộ A1.106

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.106

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.106

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.107

Căn hộ A1.107
Căn hộ A1.107

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.107

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.107

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.108

Căn hộ A1.108
Căn hộ A1.108

Loại căn hộ A1

Căn hộ A1.108

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A1.108

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.101

Căn hộ A2.101
Căn hộ A2.101

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.101

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.101

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.102

Căn hộ A2.102
Căn hộ A2.102

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.102

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.102

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.103

Căn hộ A2.103
Căn hộ A2.103

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.103

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.103

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.104

Căn hộ A2.104
Căn hộ A2.104

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.104

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.104

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.105

Căn hộ A2.105
Căn hộ A2.105

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.105

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.105

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.106

Căn hộ A2.106
Căn hộ A2.106

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.106

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.106

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.107

Căn hộ A2.107
Căn hộ A2.107

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.107

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.107

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.108

Căn hộ A2.108
Căn hộ A2.108

Loại căn hộ A2

Căn hộ A2.108

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A2.108

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.101

Căn hộ A3.101
Căn hộ A3.101

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.101

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.101

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.102

Căn hộ A3.102
Căn hộ A3.102

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.102

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.102

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.103

Căn hộ A3.103
Căn hộ A3.103

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.103

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.103

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.104

Căn hộ A3.104
Căn hộ A3.104

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.104

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.104

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.105

Căn hộ A3.105
Căn hộ A3.105

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.105

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.105

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.106

Căn hộ A3.106
Căn hộ A3.106

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.106

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.106

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.107

Căn hộ A3.107
Căn hộ A3.107

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.107

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.107

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.108

Căn hộ A3.108
Căn hộ A3.108

Loại căn hộ A3

Căn hộ A3.108

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ A3.108
Trở về
http://starlightriverside.com.vn/
http://starlightriverside.com.vn/catalog/view/theme/
0907 03 77 99