Đăng ký nhận bản tin

Thông tin căn hộ

Tháp căn hộ B

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.101

Căn hộ B1.101
Căn hộ B1.101

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.101

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.101

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.102

Căn hộ B1.102
Căn hộ B1.102

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.102

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.102

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.103

Căn hộ B1.103
Căn hộ B1.103

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.103

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.103

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.104

Căn hộ B1.104
Căn hộ B1.104

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.104

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.104

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.105

Căn hộ B1.105
Căn hộ B1.105

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.105

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.105

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.106

Căn hộ B1.106
Căn hộ B1.106

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.106

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.106

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.107

Căn hộ B1.107
Căn hộ B1.107

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.107

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.107

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.108

Căn hộ B1.108
Căn hộ B1.108

Loại căn hộ B1

Căn hộ B1.108

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B1.108

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.101

Căn hộ B2.101
Căn hộ B2.101

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.101

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.101

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.102

Căn hộ B2.102
Căn hộ B2.102

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.102

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.102

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.103

Căn hộ B2.103
Căn hộ B2.103

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.103

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.103

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.104

Căn hộ B2.104
Căn hộ B2.104

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.104

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.104

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.105

Căn hộ B2.105
Căn hộ B2.105

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.105

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.105

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.106

Căn hộ B2.106
Căn hộ B2.106

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.106

Diện tích tim tường:57.1 m2
Diện tích thông thủy: 57.2 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 31.9 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Phòng giặt: 4.49 m2
Lô gia: 2.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.106

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.107

Căn hộ B2.107
Căn hộ B2.107

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.107

Diện tích tim tường: 60.7 m2
Diện tích thông thủy: 55.8 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 35.5 m2
Phòng ngủ 1: 10.5 m2
Phòng ngủ 2: 8.6 m2
Vệ sinh: 3.3 m2
Lô gia: 4.75 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.107

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.108

Căn hộ B2.108
Căn hộ B2.108

Loại căn hộ B2

Căn hộ B2.108

Diện tích tim tường: 72 m2
Diện tích thông thủy: 67.6 m2
Phòng khách + ăn + bếp: 39.05 m2
Phòng ngủ 1: 11.6 m2
Phòng ngủ 1: 11.1 m2
Vệ sinh 1: 3.5 m2
Vệ sinh 2: 4 m2
Lô gia: 4.57 m2

Hướng và vị trí căn hộCăn hộ B2.108
Trở về
http://starlightriverside.com.vn/
http://starlightriverside.com.vn/catalog/view/theme/
0907 03 77 99